Privacyverklaring

LDM Trading B.V.  draagt ervoor zorg dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. LDM Trading  B.V.  houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, de dienstverleningsovereenkomst met u te kunnen uitvoeren, voor het bijhouden van web statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte (wettelijke) vereisten.

LDM Trading B.V.  verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan LDM Trading  B.V.  worden verstrekt. LDM Trading B.V.  zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

LDM Trading B.V.  zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om LDM Trading B.V.  te verzoeken om inzage en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Ook bestaat het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en op gegevensoverdraagbaarheid. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Verstrekking aan derden
Alle gegevens die u zelf op onze website invoert, komen terecht bij LDM Trading B.V..  LDM Trading B.V.  stelt zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking.

Wijzigingen
LDM Trading B.V.  behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.
 
Mocht u vragen hebben over ons privacy verklaring, neem dan contact op met ons.